• Tổ chức

Kết hợp công tác củng cố và phát triển, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2012-2017) diễn ra cuối tháng 12 năm 2012, đến nay đã vừa tròn 5 năm. Nhìn lại chặng đường vừa qua chúng ta vui mừng, phấn khởi trước những thắng lợi trên các mặt hoạt động Hội. Với sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Bộ, ban ngành cùng nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, hội viên toàn Hội, những chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội nhiệm kì VIII đã hoàn thành, có mặt còn vượt kế hoạch. Trong đó, chương trình củng cố và phát triển tổ chức hội là khâu then chốt, quyết định cho sự thành công trong hoạt động Hội đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Với chủ đề: Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, tích cực tham gia các chương trình Nhà nước, phấn đấu vươn lên vì hạnh phúc người mù, năm năm qua, các cấp Hội đã chủ động, bám sát triển khai thực hiện nghị quyết, phương hướng chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch cả nhiệm kỳ.

Những chính sách và chủ trương của Đảng, Nhà nước như: Kết luận số 73-KL/TW  ngày 16/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW  ngày 12/4/1989 về việc giúp đỡ người mù và Hội Người mù Việt Nam, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và những văn bản có liên quan đến người khuyết tật, Hội đã thực hiện và đề xuất vận dụng những chính sách và chủ trương vào hoạt động Hội.

Nổi bật là tại Đại hội Đại biểu Hội Người mù Việt Nam lần thứ VIII đã thống nhất giữ nguyên điều lệ đại hội đã được thông qua tại Đại hội lần thứ VII và được Bộ Nội vụ công nhận. Đây là cơ sở cho Hội hoạt động đảm bảo tính hệ thống chặt chẽ và có chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên do Nghị định 45/NĐ-CP có quy định những hội thành lập trước khi Nghị định ban hành thì được công nhận là hội đặc thù, những hội thành lập sau không được công nhận hội đặc thù. Qui định này khiến những đơn vị thành lập sau gặp nhiều khó khăn trong hoạt động, nhưng với tinh thần, nội dung của Kết luận số 73-KL/TW, sự cố gắng của TW Hội và sự giúp đỡ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cùng sự quan tâm của các địa phương, 9 Tỉnh hội mới đã được thành lập, nâng tổng số địa phương có tổ chức Hội lên 57 Tỉnh, Thành hội, 436 Quận, Huyện hội và hơn 72 nghìn hội viên đạt 200% kế hoạch đề ra. Một số Hội thành lập sau ngày 21/4/2010 cũng được chính quyền các địa phương vận dụng công nhận là hội đặc thù như  Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau, An Giang, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái...

Hội nghị tổng kết 5 năm cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hòa nhập với cộng đồng” giai đoạn 2007-2012

Công tác củng cố được các cấp Hội rất quan tâm vì tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động. Các tỉnh đã tổ chức đại hội khi hết nhiệm kỳ, sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý, cử cán bộ đi đào tạo tại TW Hội và tại địa phương. Sửa đổi, ban hành các văn bản cho phù hợp với tình hình hoạt động Hội cũng là một việc cần thiết nhằm đổi mới lề lối và phương thức hoạt động mà các cấp Hội đã thực hiện. Một số đơn vị đề nghị với chính quyền cho phép luân chuyển cán bộ như thành phố Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Trị. 

Trung ương Hội đã trực tiếp làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành chức năng của một số địa phương, nhằm tháo gỡ khó khăn cho Hội cơ sở về thành lập Hội, về chế độ chính sách. Cùng với việc đến trực tiếp làm việc, TW Hội còn gửi nhiều văn bản đề xuất chế độ chính sách tạo điều kiện cho các đơn vị mới hoạt động và phát triển.

Đầu năm 2013, Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động: Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng đã được tổ chức để đánh giá kết quả đã đạt được và kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện trong 5 năm tiếp theo. Được sự phối hợp của Ban Dân vận TƯ Đảng, tháng 9/2015 Hội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sau 5 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TƯ, đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện Kết luận nhằm đưa Hội không ngừng phát triển trong tình hình mới, khi Bộ Chính trị có Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 về Hội quần chúng. Cũng trong năm 2015, TW Hội đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II trong toàn hội, động viên biểu dương cán bộ hội viên đề ra phương hướng cho công tác thi đua trong giai đoạn mới, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội và các chương trình Nhà nước mà Hội tham gia. Các hoạt động này đã góp phần củng cố thêm sự vững mạnh của tổ chức cũng như tìm ra những hướng đi mới trong công tác Hội phù hợp với yêu cầu và tình hình mới.

Trong thời kỳ đổi mới, quy chế dân chủ được các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, thực hiện rộng rãi. Đối với Hội là thành viên của MTTQ nên càng phát huy vai trò của tổ chức thành viên tham gia đầy đủ các mặt của xã hội, nhất là tham gia phản biện chính sách về người khuyết tật, về Công ước của Liên Hợp quốc về người khuyết tật, về các chính sách xã hội. Điều này sẽ giúp cho cán bộ các cấp Hội nâng cao hiểu biết và nhận thức, tích cực tham gia đóng góp những vấn đề xã hội, đặc biệt là  những lĩnh vực mà Hội tham gia, nâng cao vai trò và vị trí của Hội, đại diện cho người mù trong cả nước.

Hoạt động của Hội có nhiều thuận lợi vì có chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thành lập và quản lý Hội, mặt khác ở địa phương cấp ủy và chính quyền cũng cụ thể hóa bằng các văn bản như: chỉ thị, thông tri, công văn ... tạo điều kiện cho Hội hoạt động. Một thực tế cho thấy rằng ở cấp Hội nào tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự giúp đỡ của nhân dân, vận dụng vào những chủ trương chính sách và năng động, sáng tạo, xã hội hóa hoạt động thì ở nơi đó các phong trào của Hội phát triển mạnh, đời sống tinh thần, vật chất của hội viên ngày càng được cải thiện, uy tín của Hội được nâng lên và có sự quan tâm nhiều hơn. Nhất là khi có Kết luận số 102-KL/TW của BBT Trung ương Đảng thì mỗi cấp Hội cần năng động và đổi mới, sáng tạo hơn trong hoạt động. Nhằm nâng cao trình độ cán bộ và đổi mới phương thức lề lối làm việc, đầu năm 2016, TW Hội đã phát động năm cải cách hành chính bước đầu đã thu được những kết quả như:  một số đơn vị đã tích cực tổ chức tập huấn, cử cán bộ tham dự các lớp đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, triển khai thực hiện các quy định về quy chế văn hóa công sở; rút ngắn hoặc đơn giản hóa một số thủ tục thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin trong công tác Hội, bố trí, sắp xếp phòng làm việc khoa học, gọn gàng, ngăn nắp…

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động hội người mù xã, phường và chi hội

Hiện nay còn 6 tỉnh chưa có tổ chức Hội gồm: Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên,  Lai Châu và Kon Tum. Trong những năm tới chúng ta phấn đấu các địa phương đều có Hội để người mù ở những nơi vùng xa, vùng sâu cũng được học chữ, học nghề, được chăm lo như người mù ở những nơi đã có tổ chức hội. Do có Nghị định số 45/NĐ- CP nên một số địa phương yêu cầu Tỉnh, Huyện hội ban hành điều lệ riêng và thực hiện quản lý Hội theo địa phương là chính, nên sự quản lý và hướng dẫn chung có một số điểm chưa thực hiện được theo hệ thống, vì vậy ảnh hưởng đến sự thống nhất và thực hiện chung: Chẳng hạn như tiêu chuẩn đối với ủy viên BCH các cấp Hội, việc công nhận BCH, độ mù của hội viên..., ít nhiều gây trở ngại cho việc điều hành chung.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, trong chương trình xây dựng và phát triển tổ chức nói riêng cũng như hoạt động Hội nói chung, thời gian tới, các cấp Hội cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, tư duy đổi mới và tâm huyết với công tác Hội, có trình độ, kĩ năng vận động hội viên đáp ứng yêu cầu mới. Đổi mới công tác lãnh đạo, tham mưu, phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan đảm bảo thực hiện hiện quả các phong trào của Hội; chú trọng nâng cao chất lượng ở Chi hội và hội xã phường. Ngoài ra, cần tích cực giám sát, đóng góp ý kiến, đề xuất với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các ban ngành về các chính sách an sinh xã hội liên quan đến Hội và người khuyết tật.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, tuy còn những hạn chế trong công tác củng cố, xây dựng Hội, nhưng chúng ta vững tin trước những kết quả đã đạt được nhờ công sức của cán bộ hội viên trong toàn Hội. Nhiệm kỳ tới, chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, mang lại kết quả to lớn hơn, làm cơ sở để tiếp tục củng cố và phát triển, mang lại quyền lợi nhiều hơn cho hội viên.

Thanh Huyền


Hưởng ứng ngày cây gậy trắng quốc tế

Hưởng ứng ngày cây gậy trắng quốc tế

Đại hội đại biểu Hội Người mù lần thứ I Hội Người mù tỉnh Hậu Giang /

Ngày 26/11/2013 tại hội trường Thành ủy Vị Thanh, Hội Người mù tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người mù lần thứ I, nhiệm kỳ 2013-2018

Giấc mơ và trăn trở của học sinh khiếm thị Giấc mơ và trăn trở của học sinh khiếm thị/

Kết thúc năm học 2012 – 2013, Chi hội người mù trường Phổ thông Chuyên biệt (PTCB) Nguyễn Đình Chiểu Đà Nẵng có 5 hội viên đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông và chuẩn bị bước vào giảng...

Đại hội Đại biểu lần thứ IV Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh Đại hội Đại biểu lần thứ IV Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh/

Trong 2 ngày 24 - 25/10/2012, Hội Người mù tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ (2012 - 2017). Đến dự có ông Đinh Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Kiểm tra...

Ước mơ ‘sáng’ từ một dự án truyền thông đặc biệt Ước mơ ‘sáng’ từ một dự án truyền thông đặc biệt /

Giống như loài đom đóm tự tạo ánh sáng trong đêm đen, không ít người khuyết tật dù khó khăn nhưng vẫn vươn lên và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Từ ý nghĩa ấy, dự án truyền thông mang tên “Đom Đóm...

Nghị lực của người đảng viên khiếm thị /

Câu chuyện ông Hồ Sơn Hùng (sinh năm 1962) khiếm thị nhưng giàu nghị lực, được nhiều người ở Tánh Linh nhắc đến như một điều kỳ diệu của cuộc sống. Ông cũng là người khiếm thị đầu tiên của tỉnh được...

Cậu bé khiếm thị chơi được 14 loại nhạc cụ Cậu bé khiếm thị chơi được 14 loại nhạc cụ/

Cả khán phòng Hội thi chung khảo toàn quốc Tiếng hát từ trái tim như lắng lại bởi tiếng đàn bầu da diết, nỉ non của Ngọc Thịnh độc tấu tác phẩm Lên ngàn. Ít ai biết rằng đằng sau những ngón đàn điêu...